ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข

มูลนิธิสัมมาชีพ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพ ผ่านทางภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 44,000 บาท

หมดเขต:
 31 พ.ค. 2012

 ที่มาและความสำคัญ

          มูลนิธิสัมมาชีพได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ก่อเกิดโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง, โครงการหนังสือ 102 เล่มเพื่อ 100 ห้องสมุด, โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน, ศูนย์เสริมสร้างสัมมาชีพและวิสาหกิจ , สถาบันยุวโพธิชน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำความรู้และหลักธรรมะ ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ และมุ่งเน้นให้เกิดการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อพัฒนาจิตของตนให้ไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อความดี ความงาม ความจริง รวมทั้งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีธรรมะในหัวใจให้เกิดขึ้นในทุกวิชาชีพอันจะเป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้แนวคิดของสัมมาชีพ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และถูกตีความได้อย่างถูกต้อง ทางมูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมประกวดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพ โดยการถ่ายทอดแนวคิดสัมมาชีพผ่านทางภาพถ่าย

         ความหมายของคำว่า สัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็นจิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น จะทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่

 

รางวัล

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล เงินรางวัลละ    8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลเกียรติยศ 5 รางวัล เงินรางวัลละ    1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

วิธีการส่งภาพ

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะต้องมีการบรรยายถึงภาพนั้นๆ โดยใช้แบบฟอร์มการบรรยายภาพด้านล่าง

2. การส่งไฟล์ภาพและไฟล์บรรยายภาพ

  • ไฟล์ภาพ : ให้ส่งภาพเป็น ไฟล์ดิจิตอลสีหรือดิจิตอลขาวดำ ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล ในสกุล .JPEG หรือ .TIFF ขนาด 12×8 นิ้ว 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น ซีดี และเขียนชื่อภาพกับชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกัน
  • บรรยายภาพ : ให้เขียนชื่อภาพและสถานที่ถ่ายภาพ พร้อม คำบรรยายภาพ ที่เล่าถึงเรื่องราวของภาพถ่ายหรือบุคคลในภาพถ่ายที่เป็นข้อมูลจริง ขนาดความยาวไม่เกิน ครึ่งกระดาษ A4 โดยกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งรูปภาพ เช่น บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด ส่งภาพถ่ายจำนวน 5 ภาพ บุคคลนั้นต้องแนบแบบฟอร์มรายละเอียดภาพถ่ายที่บันทึกลงในกระดาษ A4 จำนวนทั้งสิ้น 5 แผ่น มาด้วย

3. เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ของตนเองด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนลงบนแผ่น ซีดี และเขียนที่มุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย

4ผู้ประกวดสามารถส่งภาพด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิสัมมาชีพ เลขที่ 573/8 ซอยรามคำแหง39 (แยกศรีวรา) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

หมดเขตรับผลงาน

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ***กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตัดสินผลงาน

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พร้อมประกาศผลในเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาชีพ www.right-livelihoods.org และwww.sammachivonline.com และ ในการรับรางวัลทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังวันตัดสิน

เงื่อนไขและกติกา

-         ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงความดีงามของการดำเนินชีวิตที่ดำเนินตามแนวคิดในแบบสัมมาชีพ

-         ภาพที่ส่งเข้าประกวด ทุกรูปต้องมีข้อความบรรยายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้นๆ

-         ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นภาพที่มีความงามทางศิลปะ และ เสนอมุมมองที่มีความคิดสร้างสรรค์

-         ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ผลงาน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

-         ผู้เข้าประกวด ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

-         ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด แต่ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้ส่งผลงานอย่างสมบูรณ์ โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผลงานที่เข้าประกวดผู้จัดการประกวดสามารถนำไปจัดแสดง ในที่ต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆได้

-         เกณฑ์การณ์ตัดสินผลงานของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการเท่านั้น และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

-         ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพจากต้นฉบับ ห้ามเปลี่ยนแปลงและต่อเติมภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกินจากความเป็นจริง แต่สามารถตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ ได้บ้าง เช่น การปรับสี และแสง เพื่อให้ภาพถ่ายมีความสมบูรณ์มากขึ้น

-         ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

-         ผลงานที่ส่งต้องมีภาพและคำบรรยายคู่กัน หากขาดอันใดอันหนึ่ง ถือว่าผู้ส่งผลงานสละสิทธิ์

-         ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ถ่ายภาพต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น หากมีการตรวจพบ ถือว่าผู้ส่งผลงานสละสิทธิ์

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2936-6613 ต่อ 107, 086-7897808 , 087-6657992 และ อีเมล์ sammachiv.pr@gmail.com

 

http://t.co/LtUOmceL

 

กระทู้น่าสนใจอื่นๆ

Comments

comments

Comments are closed.

  • RSS
  • Facebook
  • PhotoNextoR Board
  • Twitter

Download PhotoNextoR

ดาวน์โหลด :   เวอร์ชั่นสำหรับ Mac OSX   [download id="61"]   เวอร์ชั่นสำหรับ Windows   [download id="62"]   เวอร์ชั่น PDF (เหมาะสำหรับ Tablet ...

Download PhotoNextoR

ดาวน์โหลด :   เวอร์ชั่นสำหรับ Mac OSX   [download id="58"]   เวอร์ชั่นสำหรับ Windows   [download id="59"]   เวอร์ชั่น PDF (เหมาะสำหรับ Tablet ...

Nikon D5300 ได

แต่เดี๋ยวก่อน! มันยังไม่สามารถส่งภาพไปยังอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง เพราะต้องส่งเข้าอุปกรณ์ประเภท Smart Device เสียก่อนแล้วค่อยให้เจ้าพวกนั้นส่งต่อให้อีกที และก็แน่นอนว่ามันย่อมจะต้องสั่งการถ่ายภาพโดยใช้อุปกรณ์มือถือเหล่านั้นแบบไร้สายได้ด้วย (เหมือนกล้องจากค่ายคู่แข่งยังไงยังงั้น) ที่ดูจะแรงตามกระแสอีกอย่างหนึ่งก็คือ D5300 ใช้เซนเซอร์รับภาพความละเอียด ...

Download PhotoNextoR

ดาวน์โหลด :   เวอร์ชั่นสำหรับ Mac OSX   [download id="55"]   เวอร์ชั่นสำหรับ Windows   [download id="56"]   เวอร์ชั่น PDF (เหมาะสำหรับ Tablet ...

Nikon Day 2013 22-25

กรุงเทพฯ – นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดกิจกรรมพิเศษสุดยิ่งใหญ่ประจำปี งานนิคอน เดย์ 2556 ...

AA Filter : ขอ

เมื่อเห็นคำว่า “ฟิลเตอร์” หลายคนก็คงนึกถึงอุปกรณ์กลมๆ ที่สวมไปบนหน้าเลนส์เพื่อทำอะไรสักอย่าง บ้างก็ลดนั่นบ้างก็เพิ่มนี่ บ้างก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไม...รู้แต่ว่าคนขายแนะนำมาว่าดี ก็เอาซะหน่อย ฟิลเตอร์กลมๆ อย่างที่เราคุ้นเคยนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับเลนส์ แต่ “AA ...

มวยร่ว

มีคนถามผมหลายคนเหลือเกินว่า ถ้าจะเริ่มหัดถ่ายภาพด้วย DSLR เนี่ย ควรเริ่มต้นที่กล้องของค่ายไหนดี? และเมื่อได้คำตอบแล้วก็จะตามมาด้วยคำถามต่อมาว่ารุ่นไหนดี? ซึ่งก็น้อยคนนักที่อยากจะเริ่มด้วยรุ่นระดับราคาสูงๆ หรือไปรุ่นโปรเลย ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าไม่ควรจะเริ่มด้วยอะไรที่ต้องจ่ายเยอะแยะมากนัก เว้นเสียแต่ว่าคุณจะกระเป๋าหนักเงินถุงเงินถังจริงๆ ...

"เทากลา

อุปกรณ์บันทึกภาพส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคย มีหน้าที่ในการเก็บบันทึกแสงเป็นสำคัญ ซึ่งไอ้เจ้า "แสง" นี่แหละคือเหตุตั้งต้นของภาพถ่ายทั้งมวล แสงมากไปภาพก็สว่างจ้า แสงน้อยไปภาพก็มืดซะจนเซ็ง ส่วนแสงที่พอดีก็ไม่มีสูตรตายตัว เพราะไม่ใช่ว่าภาพสวยทุกภาพต้องมีแสงพอดีกันไปซะหมด บางภาพก็ต้องมืดหน่อยถึงจะสวย ...

"STOP" "สตอป

อันดับแรกสุดเลย...เราคุ้นกับคำว่า "STOP" ด้วยเสียง "สต๊อป" ที่แปลว่าหยุด ซึ่งคำว่า "สตอป" ที่ออกเสียงว่า "สต่อบ" ก็คือคำๆ ...

PreWedding : ไอ

ภาพถ่ายแจ๋วๆ อารมณ์ดราม่าทั้งแสงทั้งเงาและโลเคชั่น ดูแล้วโรแมนติกไปอีกแบบสำหรับคู่รักในชุดวิวาห์ สังเกตการเลือกใช้แสงและเงาของเขาในภาพถ่ายให้ดี และดูเรื่องสถานที่บวกกับการใช้เส้นสายและเรื่องราวในภาพด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการตกแต่งภาพให้ออกมาเป็นอารมณ์แนวนี้ ทำยังไง? ลองไปดูเทคนิคการตกแต่งภาพถ่ายอารมณ์ภาพยนตร์ (Cinematic) และเพิ่มขอบมืดให้กับภาพ (Vignett) ...